OCENA STANU TECHNICZNEGO

 

Ustawa z dnia 7.07.1994 - PRAWO BUDOWLANE (DZ. U. nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami) nakłada na właścicieli lub zarządców obiektów budowlanych obowiązek poddania kontroli, polegającej na sprawdzeniu co najmniej:

 

- raz w  roku 

stanu technicznej sprawności elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy zewnętrzne;

 

- raz na 5 lat  

stanu technicznej sprawności technicznej i wartości użytkowej całego obiektu oraz jego otoczenia. Kontrolą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej, osprzętu zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji oraz uziemień instalacji i aparatów.

 

Spodziewając się zagrożeń ze strony urządzeń technicznych i nieuchronności kontroli upoważnionych organów zleć wykonanie oceny technicznej.